Regulamin

Regulamin warsztatów i koncertów Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiektach zakwaterowania oraz miejscach realizacji projektu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, ciszy nocnej).
2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
3. Uczestnik podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów i kierowców.
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.
7. Każdorazowe samodzielne wyjście poza teren na którym realizowany jest projekt wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów i organizatorów.
8. Wszystkich uczestników obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez organizatora wg. przekazanego planu.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
11. Uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek zadbania o wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem warsztatów i koncertów PNMF zostało właściwie na nie wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, obuwia i odzieży, instrumentu i akcesoriów oraz nut.
13. Uczestnik naruszający regulamin PNMF może zostać wydalony z obozu na koszt rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) będą zobowiązani w trybie natychmiastowym do odebrania go we własnym zakresie.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę, aby uczestnik sam dawkował sobie leki na podstawie pisemnego ich oświadczenia.
Pobierz regulamin